GDPR a ochrana osobných údajov PRO-AQUA

Výhradné zastúpenie PRO-AQUA International

GDPR - ochrana osobných údajov

  1. Záujemca udeľuje firme PRO-AQUA Slovensko s.r.o. potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa týchto VOP. Záujemca udeľuje PRO-AQUA Slovensko s.r.o. tento súhlas do odvolania, najviac na 50 rokov.
  2. PRO-AQUA Slovensko s.r.o. spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom, a to najmä pri kontaktovaní Záujemcov v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov PRO-AQUA Slovensko, s.r.o., či tretích strán. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ.
  3. PRO-AQUA Slovensko, s.r.o. ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára. PRO-AQUA Slovensko, s.r.o. zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov PRO-AQUA Slovensko, s.r.o. podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich Záujemca vyžiadal. Oprávnenia PRO-AQUA Slovensko, s.r.o. na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.
  4. PRO-AQUA Slovensko s.r.o. spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu.
  5. V prípade, že si Záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponukách PRO-AQUA Slovensko, s.r.o. označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu.
    O zrušenie tejto služby môže Záujemca požiadať elektronickou poštou na adrese: proaqua.slovensko@gmail.com.
  6. Odosielanie je realizované prostredníctvom portálu www.mailchimp.com, ktorému sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno a priezvisko Záujemcu.
  7. Záujemca môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: proaqua.slovensko@gmail.com. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu PRO-AQUA Slovensko, s.r.o. a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.
  8. PRO-AQUA Slovensko, s.r.o. využíva funkciu "cookies" od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe "cookies" slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba "cookies" zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy PRO-AQUA Slovensko, s.r.o. a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači zakázaním cookies.

Zásady ochrany osobných údajov

Späť